ALGEMEEN REGLEMENT PIANO LAB 2021

Piano LAB is een initiatief van artistiek directeur Liebrecht Vanbeckevoort in samenwerking met Landcommanderij Alden Biesen en met steun van de Vlaamse Overheid. 

ARTIKEL 1 – WIE KAN INSCHRIJVEN?

1.1
De kandidaat is een beloftevolle jonge klassiek geschoolde pianist tussen ca. 16 en 26 jaar jong. De kandidaat is geboren in de jaren 1995 tot en met 2005. Een lichte afwijking op deze richtjaren is bespreekbaar in overleg met Piano LAB.

1.2
De kandidaat behoort tot één van volgende categorieën :

 • studeert piano in de hogere graad in het deeltijds kunstonderwijs (DKO),
 • is ingeschreven in de opleiding piano aan een Conservatorium of Hogere Muziekinstelling in België of buitenland (niveau Bachelor, Master, Graduate of Artist Diploma – Master na Master)
 • is afgestudeerd maar wenst zich als jong professioneel pianist verder te vervolmaken

of volgt een gelijkgesteld of gelijkaardig traject in het privé-onderwijs.

ARTIKEL 2 – SELECTIEPROCEDURE

2.1
De selectie van kandidaten gebeurt op basis van een ingestuurd dossier en een digitale audiovisuele muziekopname.

2.2
Elk dossier zal worden behandeld en beoordeeld door de artistieke commissie van Piano LAB. Deze beoordeling is definitief.

2.3
Het aantal deelnemers aan de muziekstage van Piano LAB is beperkt tot 20 (twintig). Het tijdstip van inschrijving kan mogelijk als bijkomend criterium in overweging genomen worden wanneer er meer geschikte kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen.

2.4
Er zal door de artistieke commissie een wachtlijst met kandidaten achter de hand worden gehouden, in geval een geselecteerde kandidaat zijn/haar inschrijving annuleert.

2.5
Het inschrijvingsdossier wordt pas online via de website van Piano LAB ter beschikking gesteld aan elke kandidaat-deelnemer die zich vooraf via de website registreert. Alle vereiste documenten of bestanden dienen apart opgeladen te worden via de website. De inschrijving is pas voltooid wanneer de kandidaat alle verplichte velden in het online dossier heeft ingevuld, de vereiste documenten en foto/video-bestanden heeft opgeladen, het dossier officieel heeft ingediend en tenslotte een bevestigingsmail van Piano LAB heeft ontvangen.

2.6
Het indienen van een kandidatuur is gratis. Alleen effectief geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd hun inschrijving voor Piano LAB 2021 te bekrachtigen via overschrijving van het volledige bedrag (zie artikel 6.1)

2.7
Het inschrijvingsdossier is permanent toegankelijk voor de kandidaat via zijn/haar persoonlijke account. Zolang het dossier niet is ingediend, is het mogelijk het dossier te wijzigen. Na indiening van het dossier zijn wijzigingen niet meer mogelijk, maar kan het dossier wel steeds ingekeken worden door de kandidaat.

ARTIKEL 3 – INSCHRIJVINGSDOSSIER

Indienen kandidatuur

3.1
De deelnemer wordt gevraagd een persoonlijk online dossier in te vullen aan de hand van invulvelden. In een eerste fase wordt -naast de noodzakelijke personalia- enkel om de info verzocht die noodzakelijk is om de kandidaat te kunnen beoordelen op zijn of haar artistieke kwaliteiten.

3.2
Bijkomend dient de kandidaat een audiovisuele muziekopname te uploaden die bestaat uit 3 aparte onderdelen en bestanden:

 • een snelle etude naar keuze
 • een snelle beweging uit een klassieke sonate van Haydn, Mozart, Beethoven of Schubert
 • een werk naar keuze

3.3
Tot slot dient de kandidaat volgende bestanden en documenten te uploaden:

 • een digitale foto in hoge resolutie
 • een scan van het paspoort van de kandidaat (en paspoort van de ouder/voogd bij een minderjarige kandidaat),
 • toelatingsbrief van de ouder(s) bij minderjarige kandidaten
 • een muzikaal curriculum (in het Nederlands, Frans of Engels)
 • een repertoirelijst 2018-2021
 • een repertoirelijst voor Piano LAB 2021.

Beslissing kandidatuur

3.4
De deelnemer ontvangt een e-mail ter bevestiging van de beslissing omtrent zijn/haar selectie voor Piano LAB. Indien de deelnemer wordt uitgenodigd, zijn volgende punten van toepassing.

3.5
De geselecteerde deelnemer wordt gevraagd om enkele bijkomende inlichtingen te verschaffen in het inschrijvingsdossier met betrekking tot zijn/haar verblijf tijdens Piano LAB. Het betreft enkele nuttige persoonlijke elementen die best gekend zijn door Piano LAB, zoals medische achtergrond van de deelnemer, eventuele voedselallergieën of voorkeuren, voorkeur logies (single/double), persoonlijke hobby’s, trivia.

3.6.
De geselecteerde deelnemer wordt verzocht het inschrijvingsgeld binnen een betalingstermijn van 10 dagen te voldoen via overschrijving aan Piano LAB. Indien de betaling niet binnen de vastgestelde termijn wordt ontvangen, kan de selectie voor Piano LAB geannuleerd worden en doorgegeven worden aan een andere kandidaat van de wachtlijst.

ARTIKEL 4 – NUTTIGE DATA PIANO LAB 2021

 Selectieprocedure

 • 20 januari start inschrijvingen
 • 30 april uiterste datum van inschrijving
 • 3 mei bekendmaking deelnemers Piano LAB 2021
 • 13 mei uiterste betaaldatum inschrijvingsgeld en online vervollediging dossier

Piano LAB 2021

 • 17 juli aanvang muziekstage : aankomst, verwelkoming, diner, concert
 • 18-23 juli 6 lesdagen, persoonlijke oefensessies, workshops, recreatie, uitstap, …
 • 24 juli einde muziekstage: ontbijt, vertrek

ARTIKEL 5 – LOCATIE & REIS

5.1
Piano LAB
Landcommanderij Alden Biesen
Kasteelstraat 62
B-3740 Bilzen
België

5.2
De geselecteerde deelnemer is verantwoordelijk voor de organisatie en de boeking van zijn/haar eigen reis naar Landcommanderij Alden Biesen.

Op eenvoudig verzoek kan de deelnemer die niet per auto afreist naar Alden Biesen, vragen om opgehaald te worden aan het dichtstbijzijnde treinstation van Bilzen.

ARTIKEL 6 – KOSTPRIJS

6.1
Het inschrijvingsgeld voor Piano LAB 2021 is vastgesteld op 595,00 EUR.

6.1.1 In dit bedrag is het volgende inbegrepen:

 • dagelijkse les (standaard 1u) op een vleugelpiano bij één van de docenten
 • comfortabele studiefaciliteiten in een aangename omgeving op een kwalitatief instrument
 • alle maaltijden en catering : avondmaal op aankomstdag, 3 maaltijden per dag op de 6 lesdagen, ontbijt op de vertrekdag, versnaperingen tussendoor
 • logies in een nette en comfortabele double room met eigen sanitaire voorziening (douche, lavabo, toilet)
 • een selectie sport-en ontspanningsfaciliteiten/activiteiten op de site
 • toegang tot het openingsconcert van de docenten op 17 juli 2021
 • tenminste twee workshops/lectures
 • uitstap naar Maastricht (NL)
 • een ongevallenverzekering voor elke deelnemer

6.1.2 In dit bedrag is niet inbegrepen:

 • persoonlijke vervoersonkosten om zich naar de muziekstage van Piano LAB te begeven
 • visum-gerelateerde onkosten; Piano LAB kan wel op eenvoudig verzoek een uitnodigingsbrief voorzien in voorkomend geval
 • persoonlijke uitgaven tijdens de muziekstage
 • Geselecteerde deelnemers dienen het bedrag van 595,00 EUR – eventueel vermeerderd met het single room-supplement – over te maken aan Piano LAB via overschrijving en dit tegen uiterlijk 10 mei. Eventuele kosten die gepaard gaan met deze overschrijving, zijn ten laste van de kandidaat. Bankgegevens worden ten gepaste tijde gecommuniceerd aan de deelnemers
 • Het inschrijvingsgeld wordt niet gerestitueerd. In bepaalde gevallen van overmacht kan de organisatie van Piano LAB deze regel herbekijken, doch het inschrijvingsgeld zal in geen enkel geval integraal worden teruggestort. Na 15 juni is geen enkele terugbetaling mogelijk.

 ARTIKEL 7 – ALGEMENE BEPALINGEN

7.1
Het indienen van een inschrijving voor Piano LAB impliceert de acceptatie van dit reglement zonder enige beperking.

7.2
Het accepteren van de uitnodiging en betalen van het inschrijvingsgeld impliceert de acceptatie door de deelnemer (en/of zijn/haar ouder(s)/voogd) van het huisreglement dat HIER kan geraadpleegd worden.

7.3
Piano LAB verbindt zich er toe om het voorgestelde programma tot in detail uit te voeren. Wijzigingen door omstandigheden buiten onze wil om zijn echter steeds mogelijk en geven geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

7.4
Piano LAB voorziet in een verzekering voor alle deelnemers voor gebeurlijke ongevallen op de site van Landcommanderij Alden Biesen. Moedwillige fysieke of materiële schade aangebracht door de deelnemer valt niet onder deze verzekering en zal in elk voorkomend geval verhaald worden op de veroorzaker van de schade.

7.5
Piano LAB kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van goederen.

7.6
Piano LAB moedigt elke deelnemer aan om zijn/haar persoonlijke verzekering te consulteren met betrekking tot de reis.

7.7
Piano LAB behoudt zich het recht voor om tijdens de volledige duur van de muziekstage (van aankomst tot vertrek van de deelnemer) foto-en videomateriaal te (laten) verzamelen van het evenement. De kandidaat gaat door middel van inschrijving automatisch akkoord dat dit materiaal kan aangemaakt, verzameld en gepubliceerd worden via diverse publicaties (online, drukwerk) ter promotie van Piano LAB

7.8
Wanneer een kandidaat het inschrijvingsdossier indient, doet hij/zij afstand van rechten, vergoedingen of andere claims met betrekking tot de foto’s, de audio- en/of video-opnames die in opdracht van Piano LAB (aan)gemaakt of uitgezonden worden.

7.9
Elke deelnemer ontvangt na afloop van de muziekstage een certificaat ter bevestiging van deelname.